Noteikumi un Nosacījumi

Mums ir standarta līgums, ar ko jūs sastapsieties vairumā autonomu, līguma saistības un punkti atšķiras atkarībā no nomas termiņa, līgumslēdzēja personas (juridiskā vai fiziskā), informatīva rakstura noteikumu izklāsts zemāk:

1.3. AUTOMAŠĪNAS īpašuma tiesības visu LĪGUMA darbības laiku saglabājas automašīnas īpašniekam.AUTOMAŠĪNA tiek nodota NOMNIEKAM atlīdzības lietošanā saimnieciskām vajadzībām. AUTOMAŠĪNAS izmantošana citiem mērķiem (t.sk. apmācība, sports, bezceļi) iespējama vienīgi ar IZNOMĀTĀJA rakstisku piekrišanu. 

1.4. Visas nepieciešamās darbības, kas noteiktas LR tiesību normatīvajos aktos attiecībā uz AUTOMAŠĪNU, veic NOMNIEKS.

2.    AUTOMAŠĪNAS saņemšana un atgriešana

2.1. IZNOMĀTĀJS nodod NOMNIEKAM  AUTOMAŠĪNU , šī LĪGUMA parakstīšanas laikā.

2.2. NOMNIEKS atgriež IZNOMĀTĀJAM AUTOMAŠĪNU (t.i., paredzamās beigas nomas termiņam). LĪGUMA nomas termiņš, abpusēji vienojoties, automātiski pagarinās līdz AUTOMAŠĪNAS fiziskai atgriešanai un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai.

2.3. Ja NOMNIEKS nav atgriezis AUTOMAŠĪNU IZNOMĀTĀJAM 5 (piecu) stundu laikā pēc nomas termiņa beigām (LĪGUMA 2.2.p.) tiek uzskatīts, ka AUTOMAŠĪNA ir apzināti piesavināta, un IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs veikt visas ar to saistītās darbības NOMNIEKA saukšanai pie kriminālatbildības saskaņā ar Latvijas Republikas Kriminālprocesa likumu un Krimināllikumu.  Atgriežot AUTOMAŠĪNU, tās degvielas daudzumam jābūt ne mazākām, kā  norādīts LĪGUMA 1.1.2. punktā. Par katru  iztrūkstošo degvielas litru NOMNIEKS maksā IZNOMĀTĀJAM kompensāciju EUR 2,00. Tehniskās pases (oriģināla), aizdedzes/durvju atslēgu zaudēšanas gadījumā NOMNIEKS sedz IZNOMĀTĀJAM radušos zaudējumus trīskāršā apmērā, pamatojoties uz rēķinu, ko piestāda IZNOMĀTĀJS. 

2.4. AUTOMAŠĪNAS NODOŠANAS vieta ir: Ķekavas pagasts, Valdlauči, Bauskas ielā 187, autoservisa teritorijā

2.5. AUTOMAŠĪNAS ATGRIEŠANAS vieta ir:Ķekavas pagasts, Valdlauči, Bauskas ielā 187, autoservisa teritorijā

        

2.6. NOMNIEKS atgriež AUTOMAŠĪNU IZNOMĀTĀJAM tādā tehniskā kārtībā, kādā saņēma, pilnā komplektācijā un ar visiem dokumentiem. NOMNIEKS apņemas atgriezt AUTOMAŠĪNU labā darba kārtībā, iztīrītu, pieļaujot tikai AUTOMAŠĪNAS dabīgo nolietojumu. AUTOMAŠĪNAS mazgāšana IZNOMĀTĀJA partnera autoservisā 25-50 Eur.

2.7. Ja AUTOMAŠĪNA IZNOMĀTĀJAM netiek atgriezta tehniskā kārtībā vai IZMONĀTĀJS konstatē virsbūves vai citus acīmredzamus bojājumus, tos rakstiski fiksē pieņemšanas-nodošanas aktā. Ja defekti/bojājumi radušies NOMNIEKA vainas dēļ, tad NOMNIEKS no saviem līdzekļiem sedz visus izdevumus, kas saistīti ar AUTOMAŠĪNAI nepieciešamajiem remonta darbiem un detaļu iegādi, sedz AUTOMAŠĪNAS dīkstāvi, pamatojoties uz rēķinu, ko piestāda IZNOMĀTĀJS. LĪGUMA darbība tiek automātiski pagarināta līdz NOMNIEKA radīto defektu pilnīgai novēršanai.

2.8. Ja NOMNIEKA vainas dēļ IZNOMĀTĀJAM jāveic jebkādās papildus darbības (t.sk. juridiskas), lai atgūtu AUTOMAŠĪNU savā likumīgā lietošanā/īpašumā, NOMNIEKS atlīdzina visus IZNOMĀTĀJAM radušos izdevumus/zaudējumus trīskāršā apmērā, pamatojoties uz rēķinu, ko piestāda IZNOMĀTĀJS.

2.9. Par AUTOMAŠĪNAS atgriešanu IZMONĀTĀJS sastāda pieņemšanas nodošanas aktu, kas abpusēji tiek parakstīts pēc AUTOMAŠĪNAS atgriešanas. NOMNIEKA prombūtnes gadījumā, pieņemšanas nodošanas akta sastādīšanai un parakstīšanai tiek pieaicināti auto servisa darbinieki.

2.10. Ja AUTOMAŠĪNAS tiek atgriezta ārpus IZMONĀTĀJA darba laika, aizslēdzot AUTOMAŠĪNU, atstājot atslēgas un tehnisko pasi pastkastē, NOMNIEKAM pienākums veikt AUTOMAŠĪNAS ārskata un iekšskata foto uzņēmumus un 3 stundu laikā no atgriešanas, elektroniski nosūtīt tos IZNOMĀTĀJAM.

2.11. AUTOMAŠĪNA tiek uzskatīta par atgrieztu IZMONĀTĀJAM, ja abpusēji parakstīts pieņemšanas nodošanos akts un no IZMONĀTĀJA saņemta parakstīta un apzīmogota atzīme par AUTOMAŠĪNAS atgriešanu uz NOMNIEKA LĪGUMA eksemplāra.

3.    PUŠU tiesības un pienākumi

3.1. IZNOMĀTĀJA tiesības un pienākumi:

3.1.1.     IZNOMĀTĀJS garantē, ka AUTOMAŠĪNA ir viņa pastāvīgā lietojumā, nav ieķīlāta, nav uzlikts liegums, neatrodas meklēšanā sakarā ar aizdzīšanu un nav apgrūtinātā ar nekādām citām saistībām;

3.1.2.    IZNOMĀTĀJS apņemas nodot AUTOMAŠĪNU  NOMNIEKAM saskaņā ar LĪGUMA noteikumiem;

3.1.3.    Atsevišķos, savstarpēji saskaņotos gadījumos IZNOMĀTĀJS nodrošina NOMNIEKU ar AUTOMAŠĪNAS remontam nepieciešamajām rezerves daļām;

3.1.4.    Negadījumu un AUTOMAŠĪNAS bojājumu gadījumā, AUTOMAŠĪNU NOMNIEKAM ir pašam nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs dienu laikā, par saviem līdzekļiem jānogādā autoservisā – Ķekavas pagastā, Valdlaučos, Bauskas ielā 187, kontaktpersona Ivo t.29275712, 29726842; Aldis t. +371 26511725

3.1.5.    LĪGUMA darbības laikā IZNOMĀTĀJAM ir tiesības kontrolēt, vai NOMNIEKS pilda LĪGUMA noteikumus un nosacījumus.

3.2. NOMNIEKS apņemas:

3.2.1.    Visā LĪGUMA darbības laikā stingri ievērot LĪGUMA noteikumus un nosacījumus attiecībā uz AUTOMAŠĪNAS izmantošanu un ekspluatāciju;

3.2.2.    NOMNIEKS un LĪGUMA parakstītājs personīgi uzņemas atbildību par AUTOMAŠĪNAI radītiem bojājumiem, kas radušies NOMNIEKA turējuma/lietošanas laikā. NOMNIEKS atbildīgs par AUTOMAŠĪNAS drošību, atstājot to savā prombūtnē, NOMNIEKS uzņemas risku par AUTOMAŠĪNAS un tai piesaistīto priekšmetu/lietu nejaušas bojāejas risku. 

3.2.3.    Izmantot AUTOMAŠĪNU tikai un vienīgi LĪGUMĀ noteiktajiem  izmantošanas mērķiem, rūpīgi ar to apieties un uzturēt tehniskā kārtībā, ievērot AUTOMAŠĪNAS tehniskās ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumus, nodrošināt AUTOMAŠĪNAS apsardzi;

3.2.4.    Ilgtermiņa LĪGUMA darbības laikā patstāvīgi un uz sava rēķina veikt nepieciešamo AUTOMAŠĪNAS tekošo remontu, eļļu maiņu, riepu spiediena pārbaudi, attiecīgas kvalitātes degvielas uzpildi u.tml., un segt visus izdevumus, kas saistīti ar AUTOMAŠĪNAS ekspluatāciju un uzturēšanu;

3.2.5.    Atlīdzināt IZNOMĀTĀJAM visus zaudējumus, kas radušies sakarā ar AUTOMAŠĪNAS bojāeju NOMNIEKA vai trešo personu vainas dēļ. Šādā gadījumā zaudējumu aprēķins tiek veikts, ņemot vērā AUTOMAŠĪNAS, detaļu, rezerves daļu un remonta izmaksu tirgus cenas;

3.2.6.    AUTOMAŠĪNAS avārijas, bojāejas, zaudējumu vai bojājumu gadījumā NOMNIEKA pienākums ir nekavējoties ziņot par to IZNOMĀTĀJAM, attiecīgajai apdrošināšanas kompānijai un policijai (vai citām institūcijām – atkarībā no konkrētās situācijas);

3.2.7.    Savlaicīgi un pilnā apmērā veikt AUTOMAŠĪNAS nomas maksu, kā arī citus nepieciešamos maksājumus saskaņā ar šī LĪGUMA noteikumiem;

3.2.8.    Pārtraucot AUTOMAŠĪNAS nomas LĪGUMU, atgriezt AUTOMAŠĪNU IZNOMĀTĀJAM saskaņā ar LĪGUMA noteikumiem un nosacījumiem, pilnībā veicot visus norēķinus ar IZNOMĀTĀJU;

3.2.9.    Atklājot defektus un bojājumus pēc AUTOMAŠĪNAS atgriešanas IZNOMĀTĀJAM, ja defekts radies nomas laikā, NOMNIEKA vainas dēļ, NOMNIEKS uzņemas sev par pienākumu apmaksāt visus IZNOMĀTĀJA izdevumus, kas saistīti ar defektu un bojājumu novēršanu;

3.2.10.Par visām trešo personu pretenzijām pret AUTOMAŠĪNU, NOMNIEKAM ir nekavējoties jāziņo IZNOMĀTĀJAM;

3.2.11.NOMNIEKAM ir aizliegts AUTOMAŠĪNAI uzstādīt neoriģinālas detaļas, palielināt AUTOMAŠĪNAS ātrumu ar izgatavotājrūpnīcas speciāli neparedzētu mākslīgu regulēšanu, kā arī veikt jebkuru citu AUTOMAŠĪNAS pārbūvi;

3.2.12. NOMNIEKAM ir aizliegts AUTOMAŠĪNĀ smēķēt, pārvadāt zivis, pārvadāt pienu, sods par specifiskām smakām 600Eur. 

3.2.13.NOMNIEKAM nav tiesību nodot AUTOMAŠĪNU lietošanā citām personām, ieķīlāt, pārdot, kā arī citādi apgrūtināt to ar lietu tiesībām;

3.2.14.NOMNIEKAM un LĪGUMA parakstītajam personīgi nav tiesību vadīt AUTOMAŠĪNU reibumā stāvoklī, radīt jebkādu kaitējumu trešo personu īpašumam, dzīvībai vai veselībai, kā arī NOMNIEKS apņemas ievērot to valstu normatīvos aktus, kur tiks lietota AUTOMAŠĪNA, kā arī ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu  prasības, kas attiecas uz AUTOMAŠĪNU un tās vadītāju  (Ceļu satiksmes likums, Ceļu satiksmes noteikumi u.c.) un apdrošināšanas noteikumus. Gadījumā, ja NOMNIEKS ir pārkāpis šī LĪGUMA punkta prasības, NOMNIEKS apņemas kompensēt visus IZNOMĀTĀJAM radītos zaudējumus.

4.  Norēķinu kārtība

4.1.          Nomas maksa par AUTOMAŠĪNAS izmantošanu ir pastāvīga un PUSĒM brīvi vienojoties tiek

noteikta apmērā par katru AUTOMAŠĪNAS nomas kalendāro dienu.

  1. Nomas maksu  NOMNIEKS maksā IZNOMĀTĀJAM skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz IZNOMĀTĀJA norādītu kontu.

4.4. Par AUTOMAŠĪNAS izmantošanu NOMNIEKS maksā IZNOMĀTĀJAM 

nomas maksu  

drošības naudu 

papildus maksa par plānoto nobraukumu 

papildus maksa par auto saņemšanu ārpus darba laika 

 4.5. Nomas maksas samaksas termiņš: šī Līguma parakstīšanas brīdis. Ilgtermiņa LĪGUMAM, samaksa vienreiz mēnesī, pēc rēķina.

 4.6 Drošības nauda tiek saņemta bezskaidrā/skaidrā naudā līguma parakstīšanas brīdī un atgriezta bezskaidrā/skaidrā naudā NOMNIEKAM piecu darbadienu laikā pēc AUTOMAŠĪNAS atgriešanas IZNOMĀTĀJAM. Ja tiek atklāti ceļu satiksmes drošības pārkāpumi,  neatļautas auto novietošanas, nesamaksāta stāvvietas maksa vai fotoradaru konstatēti pārkāpumi, vai citi sodi, kas uzlikti AUTOMAŠĪNAS  īpašniekam šī LĪGUMA darbības laikā, tad sodu summa tiek segta no drošības naudas. Ja drošības nauda ir nepietiekama sodu segšanai, tad NOMNIEKS sedz papildus radītos zaudējumus IZNOMĀTĀJAM trīskāršā apmērā, pamatojoties uz rēķinu, ko piestāda IZNOMĀTĀJS.

4.7. Par jebkura maksājuma samaksas termiņa nokavējumu  NOMNIEKAM pēc IZNOMĀTĀJA pieprasījuma, papildus maksājumiem, jāmaksā līgumsods EUR 5,00 apmērā par katru samaksas kavējuma dienu.

5.    Strīdu atrisināšana un pušu atbildība

5.1. Jebkuras domstarpības, strīdus vai prasības, kas izriet no šā LĪGUMA vai kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirtas Latvijas Republikas tiesā.

5.2. PUSES ir atbildīgas par LĪGUMA prasību un saistību ievērošanu un izpildi saskaņā ar tā noteikumiem un spēkā esošajiem LR tiesību normatīvajiem  aktiem. NOMNIEKS ir pilnībā materiāli atbildīgs par AUTOMAŠĪNAS uzturēšanu un tehnisko stāvokli, kā arī par AUTOMAŠĪNAS savlaicīgu atdošanu atbilstoši šim LĪGUMAM.

5.3. Gadījumā, ja LĪGUMA darbības laikā NOMNIEKS pārkāpj LĪGUMĀ noteikto AUTOMAŠĪNAS izmantošanas mērķi, ir noticis AUTOMAŠĪNAS bojājums, daļējs vai pilnīgs tās zaudējums, AUTOMAŠĪNA tiek nozagta un aizdzīta, NOMNIEKAM ir pilnībā jāatlīdzina visi IZNOMĀTĀJA zaudējumi, kas šajā sakarā rodas IZNOMĀTĀJAM.

5.4. Atlīdzinot IZNOMĀTĀJAM radītos zaudējumus, NOMNIEKAM pēc IZNOMĀTĀJA izvēles vai nu faktiski jānovērš AUTOMAŠĪNAI radītos bojājumus un trūkumus, vai jākompensē to novēršanu ekvivalentā naudas izteiksmē.

5.5. AUTOMAŠĪNAI nodarīto bojājumu apmērs tiek noteikts, pamatojoties uz kompetentu speciālistu atzinumu par bojāto detaļu cenu un to nomaiņas izmaksām.

5.6. Kompensācijas apmērs, kas NOMNIEKAM ir jāizmaksā IZNOMĀTĀJAM AUTOMAŠĪNAS pilnīga zaudējuma vai aizdzīšanas     gadījumā PUSĒM savstarpēji vienojoties tiek noteikts EUR ____,- (_____ tūkstoši eiro) apmērā.

5.7. Gadījumā, ja NOMNIEKS vienpusēji pirms termiņa lauž LĪGUMU, tas izmaksā IZNOMĀTĀJAM līgumsodu 20% (divdesmit procenti) apmērā no LĪGUMA kopējā summas, kā arī atlīdzina IZNOMĀTĀJAM visus ar šādu Līguma laušanu saistītos zaudējumus.

5.8. Gadījumā, ja beidzoties LĪGUMĀ noteiktajam nomas termiņam AUTOMAŠĪNA netiek savlaicīgi atgriezta IZNOMĀTĀJAM, par laika periodu pēc nomas termiņa beigām līdz AUTOMAŠĪNAS faktiskajai atgriešanas dienai NOMNIEKS maksā IZNOMĀTĀJAM nomas maksu dubultā apmērā.

6.    LĪGUMA darbības termiņš, tā grozīšanas papildināšanas un laušanas kārtība

6.1. LĪGUMS stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas abas PUSES, un darbojas līdz tā saistību pilnīgai izpildei.

6.2. LĪGUMS var tikt grozīts vai papildināts tikai ar PUŠU rakstisku vienošanos, kas tiek noformēta kā pielikums LĪGUMAM un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.

6.3. Katra no PUSĒM var izbeigt LĪGUMU pirms nomas termiņa beigām (LĪGUMA 2.2.p.),  rakstiski brīdinot par to otru PUSI vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš.

6.4. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības vienpusējā kārtā lauzt LĪGUMU pirms termiņa un nebrīdinot par to iepriekš NOMNIEKU, sekojošos gadījumos:

6.4.1. Ja NOMNIEKS izmanto AUTOMAŠĪNU LĪGUMĀ neparedzētiem mērķiem vai pārkāpj citus AUTOMAŠĪNAS izmantošanas noteikumus;

6.4.2. Ja NOMNIEKS izmanto AUTOMAŠĪNU nesaimnieciski vai neatbilstoši AUTOMAŠĪNAS tehniskās ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumiem;

6.4.3. Ja NOMNIEKS bez IZNOMĀTĀJA rakstiskas piekrišanas nodod AUTOMAŠĪNU apakšnomā vai izmanto AUTOMAŠĪNU kopdarbībā ar trešajām personām;

6.4.4.Ja NOMNIEKS patvaļīgi bez IZNOMĀTĀJA piekrišanas veic AUTOMAŠĪNAS rekonstrukciju vai pārveidošanu;

6.4.5. Ja tiek ierosināts NOMNIEKA maksātnespējas process;

6.4.6. Ja NOMNIEKS ir pielaidis kādu no šajā LĪGUMĀ paredzēto maksājumu nokavējumu ilgāk par 48 (četrdesmit astoņi) stundām;

6.4.7. Ja NOMNIEKS pārkāpj citus šī LĪGUMA noteikumus.

7.  Nobeiguma noteikumi

7.1. LĪGUMS satur pilnīgu PUŠU vienošanos, PUSES to ir izlasījušas,  sapratušas un piekrīt visiem tā punktiem, ko apstiprina un apliecina, parakstot šo LĪGUMU.

7.2. LĪGUMS ir sastādīts uz 4 (četrām) lapaspusēm 2 (divos) vienādos eksemplāros. Katra no PUSĒM saņem 1 (vienu)LĪGUMA eksemplāru. Abiem LĪGUMA eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

7.3. Ja kāds no LĪGUMA noteikumiem zaudē juridisko spēku, tas neatceļ visu LĪGUMU kopumā unneietekmē citus šī LĪGUMA noteikumus.

7.4. Visā pārējā, ko neparedz šī LĪGUMA noteikumi, PUSES vadās pēc spēkā esošajiem LR tiesībunormatīvajiem aktiem.

7.5. PUSĒM nekavējoties ir jāinformē vienai otru par savu rekvizītu maiņu.

7.6. NOMNIEKS, parakstot šo LĪGUMU, apliecina, ka AUTOMAŠĪNU pieņēmis savā lietošanā LĪGUMA parakstīšanas brīdī.